Dutch | English
De roadmap Ecosysteem Logistiek 2021/’22 is gepresenteerd
apr 22

De roadmap Ecosysteem Logistiek 2021/’22 is gepresenteerd

Op woensdag 21 april 2021 vond de informatiebijeenkomst plaats over het Ecosysteem Logistiek, ten behoeve van de Nederlandse markt. Vanwege de coronamaatregelen was er ruimte voor 30 aanwezigen. De zaal was tot op de laatste stoel gevuld. Voor partijen die de informatiebijeenkomst niet fysiek konden bijwonen – maar ook voor geïnteresseerden vanuit het Ministerie van Defensie – is een professionele opname gemaakt die binnenkort beschikbaar zal worden gesteld.

Dagvoorzitter luitenant-kolonel Merlijn Heiligers opende de middag, heette de aanwezigen welkom en lichtte de opzet van de middag toe.

De Plaatsvervangend Commandant van de Landstrijdkrachten, Generaal-majoor Rob Jeulink, gaf een indringende inleiding waarbij hij nut en noodzaak van het Ecosysteem Logistiek toelichtte vanuit de dreigings- en de probleemanalyse uit de Defensievisie 2035. “Defensie is nog niet adequaat toegerust om ons Koninkrijk te beschermen tegen toekomstige (en sommige huidige) dreigingen”. De Defensievisie 2035 – zo gaf Jeulink aan – bevat tien essentiële inrichtingsprincipes en bij drie van die tien is het Ecosysteem Logistiek een relevante component.

Defensievisie 2035

Eigenschappen en inrichtingsprincipes van de Defensievisie 2035. De raakvlakken met het Ecosysteem Logistiek zijn omcirkeld.

 

Daarna nam de Souschef van de Taskforce Logistiek, Brigade-generaal Henny Bouman, het woord. Hij benadrukte nog eens dat de Marktverkenning (2019/’20) helder had uitgewezen dat de markt én Defensie het Ecosysteem Logistiek als een langetermijn strategische samenwerking willen én kunnen vormgeven. Sinds de zomer van 2020 heeft Defensie de nodige randvoorwaarden verder uitgewerkt. Motto daarbij is steeds ‘quick and clean’. Voortvarendheid is van belang, zorgvuldigheid ook.

Ná oplevering van de Marktverkenning is in het najaar van 2020 een interne Defensie-verkenning uitgevoerd. Gaandeweg de marktverkenning was Defensie een ‘black box’ gebleven – in werkelijkheid kan het Ecosysteem de Defensie-organisatie op allerlei manieren raken: personeel, juridisch, gereedstelling & inzet, materieel, … De Defensie-verkenning is uitgevoerd als een reeks van dertig gesprekken met evenzovele stakeholders, binnen én buiten de Landmacht. De gesprekken zijn gevoerd door Denis Verhoef en Rachelle Meijers, die als ecosysteem-regisseurs vanuit Kirkman Company het gehele proces van a tot z ondersteunen. Denis Verhoef lichtte de belangrijkste bevindingen van de Defensie-verkenning toe.

De grootste gemene deler in de gesprekken was wel dat de houding van de gesprekspartners ten aanzien van het initiatief zondermeer positief te noemen is, mits een aantal belangrijke aandachtspunten goed wordt uitgewerkt.

Bevindingen Defensie-interne verkenning

 

Generaal Bouman legde de beoogde structuur van het Ecosysteem Logistiek uit. In de kern zullen op het gebied van ‘grondgebonden logistiek’ een aantal verschillende logistieke domeinen benoemd worden (lees: kavels of percelen). Te denken valt aan transport, opslag, heffen en diensten. Op ieder van die domeinen zullen meerdere logistieke dienstverleners deelnemen aan het Ecosysteem Logistiek. Behoeftestellers (Defensie-intern, maar ook civiele deelnemers) brengen logistieke behoeften in, en een centraal plannings- en coördinatiepunt (de ‘control tower’) zet deze uit bij één of meer civiele deelnemers in het Ecosysteem.

Structuur van het ecosysteem

Structuur van het ecosysteem (concept)

Voor de kortere termijn zijn al een aantal logistieke behoeften uitgewerkt die in deze percelen kunnen worden uitgezet. Bouman noemde strategisch transport over de weg, materieelgerelateerde programma’s, capability gaps en LogHubs.

Daarna werd de roadmap voor het komende jaar getoond. Er werden hier twee belangrijke disclaimers bij meegegeven: ‘Aan deze roadmap kunnen geen rechten worden ontleend’ en: ‘Vaststelling en uitvoering van deze roadmap vindt plaats in samenspraak met DMO/Inkoop’.

 

Indicatieve tijdslijn

Indicatieve tijdslijn (er kunnen hier geen rechten aan worden ontleend)

Het laatste halfuur was er gelegenheid tot het stellen van vragen, die via de tool Mentimeter werden ingebracht. De host Merlijn Heiligers verdeelde de vragen vakkundig over de drie sprekers en voegde er zo af en toe zelf een vraag aan toe.

Enkele vragen:

  • Aan hoeveel percelen en hoeveel deelnemers denkt Defensie?
  • Hoe wordt de dialoog met de markt vormgegeven?
  • Kunnen alleen Nederlandse bedrijven deelnemen aan het ecosysteem? En hoe zit het met de verscheidenheid aan nationaliteiten in onze business?
  • Wat heeft Defensie terug te bieden voor bedrijven?

Na afloop was er gelegenheid om met een drankje en een versnapering even na te praten, covidproof en wel.

Een korte poll onder de aanwezigen leerde dat de meeting veel begrip had opgeleverd voor het opgelopen proces. Zoals één deelnemer het verwoordde: ‘Ik ga duidelijk veel positiever gestemd naar huis dan hoe ik gekomen ben’ – een reactie die typerend is voor de sfeer na afloop.

 

Het volledige slidedeck kunt u hier vinden: Presentatie Ecosysteem Logistiek 21 april

Binnenkort komt de verkorte opname van deze bijeenkomst beschikbaar. Houd hiervoor deze website in de gaten.